Welkom op de site Phishing-Initiative (hierna de 'Site')

Deze website is bedoeld om frauduleuze websites die zich de identiteit van bedrijven of overheden onrechtmatig toe-eigenen te helpen bestrijden. De gebruiker kan hier het adres van een vermoedelijke phishingsite die hij zelf heeft gevonden melden, zodat die website doorgestuurd wordt naar en geanalyseerd wordt door de gekwalificeerde mensen van CERT Orange Cyberdefense.

Het uiteindelijke doel is om waar nodig tegenmaatregelen te treffen tegen een bevestigde frauduleuze website.

1 SITEAANBIEDER

Aanbieder

Association Phishing-Initiative
chez Orange Cyberdefense
54 place de l'Ellipse
92000 Nanterre
Hoofdredacteur: Jérôme Robert

Hosting

OVH SAS
Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France
RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045
2 VEILIGHEID

Het gebruik van methoden of werkwijzen, individueel of gezamenlijk, met als doel of oogmerk de normale werking van de website te belemmeren of te proberen die te belemmeren, met name om de prestaties, functies en toegankelijkheid voor andere gebruikers van die website te verminderen, om in de systemen en programma's van de website te komen of te proberen daarin te komen op wat voor manier dan ook (dos-aanval, penetratie, frauduleus onderhoud, enz.), kan ervoor zorgen dat de betrokken gebruiker strafrechtelijk en civielrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld, met name overeenkomstig artikel 323-1 en volgende van het Franse wetboek van strafrecht.

3 AANSPRAKELIJKHEID

PHISHING-INITIATIVE en zijn directeuren en werknemers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade als gevolg van het inloggen op deze website, behalve in geval van opzettelijk wangedrag zoals naar behoren aangetoond en vastgesteld door een definitieve gerechtelijke uitspraak.

3.1 Niet-vertrouwelijkheid van via Internet verstuurde berichten

Voor zover de communicatie via Internet door middel van e-mail of bij de toegang tot een internetsite zoals de Website niet standaard beveiligd is, kan PHISHING-INITIATIVE niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei opzettelijke of niet opzettelijke onderschepping door een derde van een of meerdere door een gebruiker van de Website verstuurde berichten naar of verschafte gegevens aan PHISHING-INITIATIVE, wanneer ze over het Internet onderweg zijn naar de Website of een op de Website vermeld e-mailadres dat eigendom is van PHISHING-INITIATIVE.

3.2 Hyperlinks naar de sites van derden

PHISHING-INITIATIVE kan links verschaffen naar websites van derden die losstaan van de Website van Phishing Initiative. PHISHING-INITIATIVE zal de bronnen, de inhoud van deze websites of hun links naar andere websites niet bewerken of controleren.

De links naar deze websites van derden houden op geen enkele manier in dat PHISHING INITIATIVE de inhoud van deze websites goedkeurt of bevestigt of ermee instemt, noch dat er een verband bestaat tussen PHISHING INITIATIVE en de eigenaren en/of de auteurs, ontwerpers, orangisatoren, beheerders of hosts van deze websites. PHISHING INITIATIVE kan derhalve niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud, de producten, de diensten, het gebruik van met name persoonsgegevens, de reclame, de cookies, de IT-codes of alle overige elementen van deze websites, alsook voor enigerlei schade of verlies, bewezen of vermeend, als gevolg van of in verband met het gebruik de van informatie, diensten of gegevens die op deze websites beschikbaar zijn.

3.3 Aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud en de diensten van de Site

De Website biedt toegang tot de diensten van Phishing Initiative; U vindt hier informatie over Phishing Initiative, PHISHING-INITIATIVE en de partners van het project, hun activiteiten en hun diensten.

Deze informatie en diensten worden uitsluitend ter informatie verstrekt. PHISHING-INITIATIVE garandeert in geen geval de juistheid, bijwerking of volledigheid van de verspreide informatie en/of de toegankelijke diensten en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor deze informatie, suggesties of inhoud of diensten, noch voor besluiten die worden genomen over de grondslag of de invloed van dergelijke inhoud of diensten. Evenzo worden de antwoorden die PHISHING-INITIATIVE geeft op vragen die hem online door een gebruiker worden gesteld uitsluitend ter informatie verstrekt en vormen zij geen advies. Derhalve kan PHISHING-INITIATIVE niet aansprakelijk worden gesteld voor deze antwoorden.

3.4 Garanties

PHISHING-INITIATIVE garandeert niet dat de Website, de servers die toegang geven tot de Website en/of derde websites die toegankelijk zijn via hyperlinks vanaf de Website, vrij zijn van virussen of andere elementen die schade kunnen toebrengen aan goederen of personen.

PHISHING-INITIATIVE doet afstand van elke uitdrukkelijke if of impliciete garantie met betrekking tot het gebruik of het resultaat van het gebruik van elementen die beschikbaar zijn via de Website. PHISHING-INITIATIVE kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van gegevens of enigerlei schade die opgelopen is in verband met de gegevens die de gebruiker verwerkt in het kader van de Website, of IT-diensten en -middelen die op de Website worden aangeboden. Niets van de informatie en adviezen die Phishing Initiative verstrekt kan worden geïnterpreteerd als welke garantie dan ook om PHISHING-INITIATIVE aansprakelijk te stellen.

4 WERKINGSPRINCIPES
4.1 Gebruikersverplichtingen

De gebruiker verplicht zich ertoe niet opzettelijk URL's op de site in te dienen die verwijzen naar inhoud die niet relevant is voor het doel van deze site

Elk duidelijk onrechtmatig gebruik van de tool kan leiden tot beperkingen voor of blokkering van door de sitebeheerder geïdentificeerde gebruikers.

Om ervoor te zorgen dat een melding aanvaard wordt, moet de gebruiker de verdachte URL en een geldig e-mailadres verschaffen en de CAPTCHA invullen die te vinden is onder het meldingsveld.

Het toegestane URL-formaat bestaat uit de volgende elementen:

protocole://(sous-domaines.)domaine.extension/arborescence/nom.typedecontenu

Voorbeeld :

http://site malveillant.ext/repertoire/pagedephishing.html

De gebruiker kan ongeacht welk geldig e-mailadres invoeren in het formaat:

iets@domaine.extensie

Voorbeeld :

achternaam.voornaam@domein.ext

Overigens kan er eventueel een vereenvoudigde verwerking (automatische indiening of bevestiging bijvoorbeeld) worden opgezet voor specifieke individuen of organisaties.

4.2 Acties van Phishing-Initiative

De tegenmaatregelen die systematisch worden voorzien wanneer een URL-adres door ons als phishing-URL wordt aangemerkt zijn:

De volgende maatregelen kunnen worden genomen, afhankelijk van het soort phishing of van het slachtoffer daarvan:

de beoogde publieke of particuliere organisatie waarvan de naam onrechtmatig toegeëigend is op de hoogte brengen;

eventueel de plaatselijke of internationale wetshandhavingsinstanties op de hoogte brengen;

de mensen van publieke of particuliere CERT's/CSIRT's, naar wie wordt verwezen in vertrouwensnetwerken als TF-CSIRT of FIRST op de hoogte brengen, en als bemidelaar optreden bij de hierboven genoemde dienstverleners wanneer zij niet geïdentificeerd kunnen worden, niet bereikbaar zijn of niet tot medewerking bereid zijn.

De gebruiker begrijpt en aanvaardt deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud. Phishing Initiative behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

CONTACT

Neem voor vragen contact met ons op via dit formulier: Contact.